Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Osadnik gnilny. Jak go dopasować?!

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym w miejscach, jakimi są przydomowe oczyszczalnie ścieków i może być używany, jako pierwszy stopień oczyszczania ścieków pochodzących z budynków mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych, małych osiedli, obiektów publicznych (przedszkoli, szkół, zajazdów, hoteli itp.), zakładów usługowych, obiektów handlowych i innych.

Wielkości poszczególnych typów osadników gnilnych będą dopasowane do wielkości zrzutów ścieków wyrażonych, jako przepływ dobowy maksymalny (Qdmax) lub w przeliczeniu na równoważną liczbę mieszkańców (RLM) oraz do ładunku zanieczyszczeń, na podstawie dokumentacji technicznej w uzgodnieniem z producentem wyrobu według wskaźników obliczeniowych dla najbardziej niekorzystnych warunków.

Zaufaj Bio-Eko PLUS

Wszystkie osadniki wykonane są z połączenia zbiorników o pojemności całkowitej 2,35 m3 i pojemności czynnej 2,0 m3 każdy, zgodnie z normą PN-EN 12566-1 [1].

Pojedynczy zbiornik ma kształt zbliżony do beczki z centralnie umieszczonym włazem. Nada się idealnie, do tego byś mógł stworzyć przydomowe oczyszczalnie. Poznań z ochotą korzysta z proponowanych przez nas rozwiązań.


OGK 1

OSADNIK JEDNOKOMOROWY Dla 1-4 MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE

Cała oczyszczalnia składa się z jednego zbiornika o poj czynnej 2,0 m3 , 42m rury drenażowej , studzienki rozdzielacza , geowłókniny , jeśli jest taka potrzeba to + studnia chłonna oraz studzienki do poboru próbek wody na końcu drenażu.

OGK 2

OSADNIK DWUKOMOROWY Dla 1-7 MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE

Cała oczyszczalnia składa się z dwóch zbiorników o poj czynnej 4,0 m3 razem , 84m rury drenażowe , studzienki rozdzielacza , geowłókniny , jesli jest taka potrzeba to + studnia chłonna oraz studzienki do poboru próbek wody na końcu drenażu.

OGK 3

OSADNIK TRZYKOMOROWY Dla 1-11 MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE

Cała oczyszczalnia składa się z trzech zbiorników o poj czynnej 6,0 m3 razem , 120m rury drenażowe , studzienki rozdzielacza , geowłókniny , jesli jest taka potrzeba to + studnia chłonna oraz studzienki do poboru próbek wody na końcu drenażu.


Typoszeregi osadników gnilnych OG i OGK będą spełniały swoje funkcje zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu następujących warunków:

  •  ilość ścieków zrzucanych da osadnika będzie zgodna z założeniami określonymi dla poszczególnych typoszeregów;
  • Czas zatrzymania ścieków nie będzie mniejszy niż jedna doba w odniesieniu do średniego dobowego dopływu ścieków;
  • Pierwsza kontrola zawartości zgromadzonego osadu w osadniku będzie się odbywać nie później niż sześć miesięcy od rozruchu lub opróżnienia zbiornika, a następne - nie rzadziej niż co trzy miesiące;
  • Opróżnienie osadnika z osadów powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w roku, przez upoważnioną fachową obsługę i wywóz osadu taborem asenizacyjnym do oczyszczalni przystosowanej do obróbki osadów;
  • Po opróżnianiu zbiornika należy pozostawić w osadniku osady w ilości równej około 20% objętości osadnika, w celu podtrzymania naturalnej fermentacji;
  • Gazy powstające podczas procesów rozkładu w osadniku gnilnym należy odprowadzić instalacją kanalizacyjną ponad dach budynku;
  • Do osadnika gnilnego nie wolno wprowadzać wód deszczowych. Już teraz stwórz z łatwością oczyszczalnie biologiczne!

Dowiedz się więcej o oczyszczalniach biologicznych

Nasi specjaliści chętnie udzielą pomocy i odpowiedzą na wszelkie pytania.