Obsługa i konserwacja oczyszczalni biologicznych

Prawidłową pracę osadników gnilnych OG i OGK, należy sprawdzać regularnie zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń, która dostarczona będzie przez producenta wyrobu.

W szczególności należy:

  • sprawdzić raz na kwartał stan nagromadzonych osadów w osadniku gnilnym, w przypadku konieczności wezwać wóz asenizacyjny, wypompować osad i wywieźć do oczyszczalni ścieków mającej możliwości dalszego unieszkodliwienia (przeróbki) osadu; poziom osadu można sprawdzać za pomocą tyczki, której jedna połowa jest owinięta gazą. Po usunięciu kożucha i zanurzeniu takiej tyczki w osadniku, należy okręcić ją kilkanaście razy wokół osi. Po ostrożnym (wolnym) wyjęciu tyczki, na gazie zaznacza się czarny ślad osadów;
  • wszelkie prace kontrolne i remontowe należy wykonać z asekuracją drugiej osoby i bez używania ognia lub iskrzących narzędzi, gdyż gazy fermentacyjne w większych stężeniach mogą być toksyczne, a metan w mieszaninie z powietrzem (o stężeniu 5 -15% CH4) jest wybuchowy; w przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni wezwać uprawniony serwis;
  • dokonywać pomiarów ilości odprowadzanych oczyszczonych ścieków do odbiornika; prowadzić książkę eksploatacji oczyszczalni, w której należy notować ilości ścieków w oparciu o wielkości poboru wody oraz notować wszystkie prace związane z konserwacją i daty poboru próbek;