Montaż oczyszczalni biologicznej

Jak montować oczyszczalnię biologiczną?

 Do montażu oczyszczalni w skład, której wchodzi osadnik gnilny, można przystąpić bez uzyskania decyzji wodno-prawnej, jeżeli podlega ona zwykłemu korzystaniu z wód.

Montaż osadników gnilnych stanowiących element oczyszczalni ścieków należy prowadzić w oparciu o instrukcję montażu producenta z uwzględnieniem warunków lokalnych, prawa budowlanego i prawa wodnego. Montaż powinien wykonać serwis producenta lub Inny wyspecjalizowany zespół dysponująca odpowiednim sprzętem pod nadzorem osób posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Posadowienie osadników w gruncie, powinno być każdorazowo poprzedzone analizą warunków gruntowo-wodnych i obciążeń.

Zbiorniki należy instalować w wy poziomowanym i ustabilizowanym podłożu Wykop pod zbiornik musi być większy co najmniej o 1,0 m od wymiarów zbiorników ze względu na zapewnienie dostępności do ścianek dolnej połowy podczas Jego posadowienia.

Głębokość wykopu powinna wynikać bezpośrednio ze spadku przewodów doprowadzających ścieki i musi być powiększona o dodatkowo 30 cm w celu dokonania podsypki z plasku pod zbiornikiem, Jeżeli podłoże nie jest piaszczyste. W wykopie nie mogą się znajdować się ostre kamienie, belki, ani inne twarde przedmioty mogące powodować mechaniczne uszkodzenie zbiornika Należy także zabezpieczyć wykop przed osuwaniem się gruntu ze ścian wykopu Liny montażowe powinny być przeciągnięte przez uchwyty montażowe, które znajdują się na kołnierzu zbiornika i powinny one zabezpieczyć zbiornik przeć zmianą pozycji posadowienia aż do momentu zasypania połowy wysokość zbiornika gruntem.

wyjscie z domu i rozprowadzenie drenazu

rozprowadzenie drenażu rozsączającego po działce

Przed rozpoczęciem zasypywania należy ustawić zbiornik w wykopie tak, aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości a następnie należy wypoziomować zbiornik. Następnie należy napełnić zbiornik wodą do około 1/4 Jego wysokości obsypać go plaskiem do poziomu lustra wody i zagęścić kolejno piasek wypełniający wykop. Czynności powtarzać przy zbiorniki napełnionym do 1/2 i 3/4 wysokości. Pokrywy osadnika muszą wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępne dla taboru asenizacyjnego w celu okresowego Ich opróżniania.