Oczyszczalnia biologiczna - lokalizacja

Lokalizacja

  • Lokalizując osadniki gnilne stanowiące wstępny stopień oczyszczania ścieków, należy spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. Jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Di. U. 2 2002 r. Nr 75,poz. B90 z późn. on.).
  • Zgodnie z tym rozporządzeniem należy zachować następujace odległości: od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi - 5 dni; od granic działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m; od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi • 30 m.
  • Osadniki gnilne stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczenie, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjna co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.
  • Osadniki gnilno nic powinny być lokalizowane pod jezdnią i w miejscu składowania ciężkich przedmiotów. W celu odpompowania nagromadzonych osadów z osadnika powinien być on instalowany w miejscu umożliwiającym łatwy dojazd i manewrowanie wozu asenizacyjnego.

Instrukcja lokalizacji, transportu, montażu i eksploatacji przydomwoej oczyczalni ścieków produkowanych przez BIO-EKO PLUS

Instrukcja dotycząca przydomowej oczyszczalni

Instalacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi prawa, tzn. należy spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).Zgodnie z tym rozporządzeniem należy zachować następujące odległości:

Drenaż

W przypadku drenażu rozsądzającego wymagane jest zachowanie 30 m odległości od studni z wodą pitną oraz :

  • 2 m. od granicy działki
  • 1,5 m. od poziomu wód gruntownych
  • 1,5 m. od rurociągów z gazem, wodą
  • 0,8 m. od kabli elektrycznych
  • 3 m. od drzew i krzewów

Planując drenaż należy także pamiętaćo nienormowanej w przepisach, ale zalecanej strefie buforowej 2-3 m. od dranażu. Składowanie materiałów lub praca sprzętu mechanicznego może go uszkodzić.

Zaufaj fachowcom!

Masz pytania dotyczące oczyszczalni biologicznej? Czekamy na Twój kontakt!